Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie
Młodzieżowy Ośrodek
Wychowawczy
w Lubaczowie
projekt
ZASADY  ODWIEDZIN  WYCHOWANKÓW
 
Wychowanek ma prawo do kontaktów:

1) z rodzicami (opiekunami prawnymi), rodzeństwem i innymi członkami rodziny,
2) koleżeńskich,
3) umożliwiających realizację zainteresowań i rozwój talentów,
4) z instytucjami zaspokajającymi potrzeby emocjonalne, duchowe, religijne.

 
1. Kontakty te mogą być realizowane w formie:
1) odwiedzin w ośrodku,
2) rozmów telefonicznych,
3) korespondencji.
 
2. Zasady odwiedzin wychowanków:
a) Do odwiedzin mają prawo:
a) rodzice, opiekunowie prawni,
b) bliscy krewni o ustalonym stopniu pokrewieństwa,
c) dyrektor ośrodka może wyrazić zgodę na odwiedziny wychowanka przez osoby trzecie,
d) odwiedziny odbywają się w soboty i niedziele, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą dyrektora w inne dni tygodnia,
e) w dni nauki szkolnej odwiedziny mogą odbywać się w godzinach 14.00 – 18.00,
f) w dni wolne od nauki szkolnej odwiedziny mogą odbywać się 
w godzinach 10.00 – 18.00,
g) inne godziny odwiedzin uzasadnione ważnymi względami należy wcześniej uzgodnić z dyrektorem placówki,
h) czas odwiedzin może być przedłużony przez pracownika pedagogicznego po konsultacji z dyrektorem ośrodka,
i) osoba odwiedzająca zobowiązana jest do zapoznania się z regulaminem kontaktów z wychowankiem i określenia czasu odwiedzin, termin zakończenia odwiedzin ostatecznie określa dyżurujący wychowawca.
 
b) Dyrektor może odmówić zgody na odwiedziny:
a) w sytuacji kontaktu zagrażającemu porządkowi prawnemu 
i bezpieczeństwu ośrodka,
b) w sytuacji, gdy odwiedziny mogą negatywnie wpłynąć na przebieg procesu resocjalizacji wychowanka.
c) Odwiedzający zobowiązany jest do:
a) trzeźwości w czasie odwiedzin,
b) posiadania dokumentu tożsamości i okazanie go na prośbę pracownika,
c) przestrzegania zakazu wnoszenia i spożywania alkoholu i środków odurzających podczas odwiedzin,
d) podporządkowania się normom obowiązującym w placówce,
e) bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom dyrektora lub innych upoważnionych pracowników pedagogicznych,
f) niepodporządkowanie się którejkolwiek z zasad uniemożliwia odwiedziny lub powoduje ich zakończenie oraz nakaz opuszczenia placówki,
g) w razie zachowania odwiedzającego niezgodnego z prawem lub obowiązującymi normami w uzasadnionych przypadkach o fakcie powiadamiany jest dyrektor i policja.
 
3. PROCEDURA ODWIEDZIN:
1) Odwiedziny powinny odbywać się w miejscu wyznaczonym przez wychowawcę na terenie ośrodka.
2) Nad przebiegiem odwiedzin czuwa wychowawca, który:
a) określa czy osoba odwiedzająca nie jest pod wpływem alkoholu, sprawdza tożsamość i zapisuje ją w księdze raportów,
b) ustala, czy odwiedzający nie wnoszą ze sobą: alkoholu, narkotyków, leków, materiałów lub środków niebezpiecznych dla zdrowia lub życia,
c) zapoznaje odwiedzających z zasadami odwiedzin,
d) określa czas i miejsce odwiedzin.
3) Wyjście wychowanków z osobami odwiedzającymi poza teren ośrodka może odbywać się wyłącznie za zgodą dyrektora.
4) Osoby odwiedzające odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone podczas odwiedzin.
5) W razie stwierdzenia próby przemycenia środków zagrażających zdrowiu lub życiu zostają uruchomione czynności prawne.
6) Każdy odwiedzający ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka pozostającego pod jego opieką, w czasie trwania wizyty.
7) Pracownik pedagogiczny upoważniony jest do informowania odwiedzających o przebiegu i efektach procesu resocjalizacyjno – wychowawczego i edukacji wychowanka. 
8) Wszelkie kwestie nieobjęte niniejszą procedurą rozstrzyga dyrektor placówki lub upoważniony pracownik pedagogiczny.
 
4. Wychowankowie mogą korzystać z telefonu w godzinach 14.30 – 16.00 oraz 18.30 – 20.30 w dniach nauki szkolnej i w godzinach 16.00 – 20.00 w dniach wolnych od nauki szkolnej. W wyjątkowych sytuacjach korzystają z telefonu w gabinecie wicedyrektora. 
 
5. W placówce obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych przez wychowanków. Posiadane przez wychowanków telefony zabezpieczone są w depozycie i wydawane są wychowankom na czas urlopowania z placówki, o czym wcześniej są informowani rodzice.
 
6. Korespondencja wychowanka, z wyjątkiem korespondencji z organami samorządowymi i państwowymi, w szczególności z Rzecznikiem Praw Obywatelskich i Rzecznikiem Praw Dziecka, może być kontrolowana przez dyrektora zespołu bądź przez upoważnionego przez niego pracownika pedagogicznego, wyłącznie w przypadkach powzięcia uzasadnionego podejrzenia, iż zawiera ona treści godzące w porządek prawny, bezpieczeństwo placówki, w zasady moralności publicznej bądź może wpłynąć niekorzystnie na przebieg resocjalizacji wychowanka.
 
7. W razie stwierdzenia wymienionych treści korespondencji nie doręcza się, powiadamiając o tym wychowanka oraz sąd rodzinny wykonujący postanowienie, podając powód tej decyzji. Wychowanka poucza się o prawie do złożenia zażalenia, zaś zatrzymaną korespondencję włącza się do akt osobowych wychowanka.
 
 
Wiadomości
2021-04-09 Najnowsza wiadomość
"Sejm RP ustanowił Święto Chrztu Polski przyjęciem ustawy 22 lutego 2019 r. ..."
Galeria
2021-01-27 Najnowsza galeria