Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie
Młodzieżowy Ośrodek
Wychowawczy
w Lubaczowie
projekt

HISTORIA 
MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO

 
• Państwowy Młodzieżowy Zakład Wychowawczy został zorganizowany na bazie Domu Dziecka we Wzdowie. Zakład mieścił się w pałacu, warunki lokalowe nie odpowiadały wymogom higieny ani potrzebom działalności podstawowej.
 
• W 1957r. powstała możliwość przeniesienia zakładu do Lubaczowa po przekazaniu budynków powojskowych Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Rzeszowie.
 
• 1 maja 1957r. do Lubaczowa do budynków powojskowych przy ulicy Kościuszki przybyła jedna grupa wychowanków w liczbie 15.
 
• 1 października 1957r. Państwowy Młodzieżowy Zakład Wychowawczy przeniósł się do Lubaczowa.
 
• Na początku Zakład zajmował 3 budynki od ulicy Kościuszki, administrował dwoma zdewastowanymi bliźniakami w głębi placu (jeden z nich to obecnie budynek główny, w którym mieści się na parterze szkoła, na piętrze internat) oraz użytkował stajnię i magazyn gospodarczy (budynki te przeznaczono zastępczo do innych celów).
 
• 1 stycznia 1964r. został oddany do użytku po kapitalnym remoncie budynek główny z przeznaczeniem na potrzeby szkoły i internatu. Drugi budynek bliźniaczy przekazano na potrzeby miasta.
 
• Decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania w Przemyślu z dnia 21.12.1979r. został powołany Zespół Zakładów Specjalnych, w skład którego wchodzą Państwowy Młodzieżowy Zakład Wychowawczy i Specjalny Zakład Wychowawczy.
 
• Zarządzenie Ministra Oświaty i wychowania z dnia 24.08.1981r. Państwowy Młodzieżowy Zakład Wychowawczy przekształca w Państwowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy.
 
• 17.04.1984r. decyzją Ministra Oświaty i Wychowania Specjalny Zakład Wychowawczy przekształcono na Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Wspólnie tworzyły one Zespół Zakładów Specjalnych w Lubaczowie.
 
• Ośrodek zmieniał jeszcze dwukrotnie swą nazwę. Najpierw na Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych i Resocjalizacyjnych w Lubaczowie i ostatecznie z zamiarem uczczenia pamięci o wielkim Polaku przyjął z dniem 17.05.2007r. nazwę Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie.

Wiadomości
2021-04-09 Najnowsza wiadomość
"Sejm RP ustanowił Święto Chrztu Polski przyjęciem ustawy 22 lutego 2019 r. ..."
Galeria
2021-01-27 Najnowsza galeria