Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie
Młodzieżowy Ośrodek
Wychowawczy
w Lubaczowie
projekt

Beneficjent: Powiat Lubaczowski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Celem projektu jest „ Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia ogólnego w 8 szkołach Powiatu Lubaczowskiego, w tym Szkole Podstawowej nr 3, Szkole Podstawowej nr 4, Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, Branżowej Szkole I Stopnia w Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie ( woj. podkarpackie).

Okres realizacji: od 03.09.2019 do 30.06.2022

Całkowita wartość projektu: 1 655 968,78 PLN

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 569 878,78 PLN

Wartość projektu Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie: 241 315,51 PLN

Liczba uczestników Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie: 183

Celem projektu jest nabycie kwalifikacji przez 56 nauczycieli Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie, podniesienie kompetencji u minimum 90% uczniów spośród 127 objętych wsparciem oraz doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i narzędzia ( w tym TIK), niezbędne do pełnej realizacji programów nauczania.

W ramach projektu będą realizowane następujące działania:

· kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy,

· wykorzystanie TIK w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych,

· umożliwienie prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami.

Etapy realizacji projektu:

· doposażenie szkół Zespołu Placówek w Lubaczowie,

· szkolenia dla nauczycieli,

· zajęcia dla uczniów.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

 

Projekt - pliki do pobrania

REGULAMIN PROJEKTU Powiat.doc REGULAMIN PROJEKTU Powiat.doc Pobierz plik
Załącznik Nr 2 - formularz - Uczeń.docx Załącznik Nr 2 - formularz - Uczeń.docx Pobierz plik
Załącznik Nr 3 - oswiadczenie_uczestnika.docx Załącznik Nr 3 - oswiadczenie_uczestnika.docx Pobierz plik
Załącznik Nr 5 - deklaracja - Uczeń.docx Załącznik Nr 5 - deklaracja - Uczeń.docx Pobierz plik
Załącznik Nr 6 - zgoda na umieszczenie wizerunku.docx Załącznik Nr 6 - zgoda na umieszczenie wizerunku.docx Pobierz plik
Załącznik Nr 7 - rezygnacja.docx Załącznik Nr 7 - rezygnacja.docx Pobierz plik

 

Wiadomości
2021-04-09 Najnowsza wiadomość
"Sejm RP ustanowił Święto Chrztu Polski przyjęciem ustawy 22 lutego 2019 r. ..."
Galeria
2021-01-27 Najnowsza galeria