Ręka

POMOC  PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

1. W placówce organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest wychowankom, rodzicom, nauczycielom i wychowawcom.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana wychowankowi w  placówce polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych wychowanka, wynikających w szczególności:

1) z niepełnosprawności;
2) z niedostosowania społecznego;
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4) ze szczególnych uzdolnień;
5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
6) z zaburzeń komunikacji językowej;
7) z choroby przewlekłej;
8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
9) z niepowodzeń edukacyjnych;
10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.


3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w placówce rodzicom wychowanka i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych. 

4. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce udzielają wychowankom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w placówce zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i terapeuci pedagogiczni, zwani dalej „specjalistami”.

5. W placówce pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z wychowankiem. Dla każdego ucznia, biorąc pod uwagę jego słabe i mocne strony, możliwości psychofizyczne oraz deficyty, zespół specjalistów opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny.