Ręka

Wychowanek ma prawo do kontaktów:

1) z rodzicami (opiekunami prawnymi), rodzeństwem i innymi członkami rodziny,
2) koleżeńskich,
3) umożliwiających realizację zainteresowań i rozwój talentów,
4) z instytucjami zaspokajającymi potrzeby emocjonalne, duchowe, religijne.

 

1. Kontakty te mogą być realizowane w formie:

1) odwiedzin w ośrodku,

2) rozmów telefonicznych,

3) korespondencji.

 

2. Zasady odwiedzin wychowanków:

a) Do odwiedzin mają prawo:

    a) rodzice, opiekunowie prawni,

    b) bliscy krewni o ustalonym stopniu pokrewieństwa,

    c) dyrektor ośrodka może wyrazić zgodę na odwiedziny wychowanka przez osoby trzecie,

d) odwiedziny odbywają się w soboty i niedziele, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą dyrektora w inne dni tygodnia,

e) w dni nauki szkolnej odwiedziny mogą odbywać się w godzinach 14.00 – 18.00,

f) w dni wolne od nauki szkolnej odwiedziny mogą odbywać się 

w godzinach 10.00 – 18.00,

g) inne godziny odwiedzin uzasadnione ważnymi względami należy wcześniej uzgodnić z dyrektorem placówki,

h) czas odwiedzin może być przedłużony przez pracownika pedagogicznego po konsultacji z dyrektorem ośrodka,

i) osoba odwiedzająca zobowiązana jest do zapoznania się z regulaminem kontaktów z wychowankiem i określenia czasu odwiedzin, termin zakończenia odwiedzin ostatecznie określa dyżurujący wychowawca.

 

b) Dyrektor może odmówić zgody na odwiedziny:

a) w sytuacji kontaktu zagrażającemu porządkowi prawnemu 

i bezpieczeństwu ośrodka,

b) w sytuacji, gdy odwiedziny mogą negatywnie wpłynąć na przebieg procesu resocjalizacji wychowanka.

c) Odwiedzający zobowiązany jest do:

a) trzeźwości w czasie odwiedzin,

b) posiadania dokumentu tożsamości i okazanie go na prośbę pracownika,

c) przestrzegania zakazu wnoszenia i spożywania alkoholu i środków odurzających podczas odwiedzin,

d) podporządkowania się normom obowiązującym w placówce,

e) bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom dyrektora lub innych upoważnionych pracowników pedagogicznych,

f) niepodporządkowanie się którejkolwiek z zasad uniemożliwia odwiedziny lub powoduje ich zakończenie oraz nakaz opuszczenia placówki,

g) w razie zachowania odwiedzającego niezgodnego z prawem lub obowiązującymi normami w uzasadnionych przypadkach o fakcie powiadamiany jest dyrektor i policja.

 

3. PROCEDURA ODWIEDZIN:

1) Odwiedziny powinny odbywać się w miejscu wyznaczonym przez wychowawcę na terenie ośrodka.

2) Nad przebiegiem odwiedzin czuwa wychowawca, który:

a) określa czy osoba odwiedzająca nie jest pod wpływem alkoholu, sprawdza tożsamość i zapisuje ją w księdze raportów,

b) ustala, czy odwiedzający nie wnoszą ze sobą: alkoholu, narkotyków, leków, materiałów lub środków niebezpiecznych dla zdrowia lub życia,

c) zapoznaje odwiedzających z zasadami odwiedzin,

d) określa czas i miejsce odwiedzin.

3) Wyjście wychowanków z osobami odwiedzającymi poza teren ośrodka może odbywać się wyłącznie za zgodą dyrektora.

4) Osoby odwiedzające odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone podczas odwiedzin.

5) W razie stwierdzenia próby przemycenia środków zagrażających zdrowiu lub życiu zostają uruchomione czynności prawne.

6) Każdy odwiedzający ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka pozostającego pod jego opieką, w czasie trwania wizyty.

7) Pracownik pedagogiczny upoważniony jest do informowania odwiedzających o przebiegu i efektach procesu resocjalizacyjno – wychowawczego i edukacji wychowanka. 

8) Wszelkie kwestie nieobjęte niniejszą procedurą rozstrzyga dyrektor placówki lub upoważniony pracownik pedagogiczny.

 

4. Wychowankowie mogą korzystać z telefonu w godzinach 14.30 – 16.00 oraz 18.30 – 20.30 w dniach nauki szkolnej i w godzinach 16.00 – 20.00 w dniach wolnych od nauki szkolnej. W wyjątkowych sytuacjach korzystają z telefonu w gabinecie wicedyrektora. 

 

5. W placówce obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych przez wychowanków. Posiadane przez wychowanków telefony zabezpieczone są w depozycie i wydawane są wychowankom na czas urlopowania z placówki, o czym wcześniej są informowani rodzice.

 

6. Korespondencja wychowanka, z wyjątkiem korespondencji z organami samorządowymi i państwowymi, w szczególności z Rzecznikiem Praw Obywatelskich i Rzecznikiem Praw Dziecka, może być kontrolowana przez dyrektora zespołu bądź przez upoważnionego przez niego pracownika pedagogicznego, wyłącznie w przypadkach powzięcia uzasadnionego podejrzenia, iż zawiera ona treści godzące w porządek prawny, bezpieczeństwo placówki, w zasady moralności publicznej bądź może wpłynąć niekorzystnie na przebieg resocjalizacji wychowanka.

 

7. W razie stwierdzenia wymienionych treści korespondencji nie doręcza się, powiadamiając o tym wychowanka oraz sąd rodzinny wykonujący postanowienie, podając powód tej decyzji. Wychowanka poucza się o prawie do złożenia zażalenia, zaś zatrzymaną korespondencję włącza się do akt osobowych wychowanka.