Ręka

ZASADY  URLOPOWANIA  WYCHOWANKÓW

 

Zasady i warunki obowiązujące podczas opuszczania ośrodka przez wychowanków w celu wyjazdu na urlop:
 

1. Wychowanek ubiegający się o wydanie przepustki upoważniającej do wyjazdu powinien posiadać:

a) zgodę właściwego sadu rodzinnego,

b) pisemną zgodę rodziców, opiekunów lub członków rodziny, do których się udaje na przepustkę oraz pisemną zgodę na samodzielny przejazd z ośrodka do miejsca urlopowania,

c) zgodę Dyrekcji Ośrodka,

d) kartę obiegową podpisana przez wszystkie osoby upoważnione,

e) bilet lub kwotę pieniędzy na jego zakup.
 

2. Urlopowanie wychowanka, poza przypadkami uzasadnionymi ważnymi przyczynami lub wypadkami losowymi, powinno następować w dniach wolnych od nauki szkolnej.
 

3. Wychowanek nabywa prawa do urlopów i przepustek po upływie 4 tygodni od dnia doprowadzenia do Ośrodka.
 

4. W sytuacjach wyjątkowych Dyrektor Ośrodka może podjąć decyzję o skróceniu tego okresu.
 

5. Wniosek o wyrażenie przez sąd rodzinny zgody na urlopowanie składa wicedyrektor ds. wychowawczych na prośbę wychowawcy odpowiedzialnego za realizację indywidualnego planu resocjalizacji wychowanka.
 

6. Wychowawca składając prośbę powinien posiadać aktualną informację dotyczącą zachowania wychowanka i jego postępów w nauce oraz środowiska, w którym wychowanek będzie przebywał podczas urlopu.