Ręka

Dostępna, czyli przyjazna przestrzeń edukacyjna staje się już…

Projekt grantowy „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”, realizowany od stycznia 2022r. w Szkole Podstawowej nr 3 i Szkole Podstawowej nr 4
w Lubaczowie, wchodzących w skład Zespołu Placówek im Jana Pawła II w Lubaczowie, zapoczątkował w nich wiele zmian związanych z zapewnieniem wymogów dostępności.

Projekt jest prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską. Jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.1 Innowacje społeczne.

                Głównym jego założeniem jest eliminowanie barier w zakresie szeroko rozumianej dostępności funkcjonowania wymienionych szkół podstawowych. Wsparcie grantowe obejmuje działania w czterech obszarach: architektonicznym, technicznym, edukacyjno – społecznym oraz organizacyjnym, na łączną kwotę ok. 1,3 mln zł.

Dzięki dofinansowaniu możliwe jest przetestowanie w szkołach, objętych projektem, określonych rozwiązań w celu poprawy dostępności. Jest to niezwykle istotne z uwagi na fakt, że kształcą się w nich dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, różnego rodzaju niepełnosprawnościami oraz zaburzeniami.

Środki z grantu już częściowo pozwoliły na  uzupełnienie bazy placówki, m.in.
w pomoce dydaktyczne,
w aspekcie dostosowania narzędzi nauczania,  zwiększające, zgodnie z zasadą równości szans,  dostępność prowadzonych zajęć: edukacyjnych, wychowawczych, terapeutycznych, dodatkowych, rozwijających zainteresowania, w tym także sportowo- rekreacyjnych oraz bogatej oferty zajęć specjalistycznych realizowanych w ramach udzielanej pomocy psychologiczno – pegadagogicznej, a także uruchomionych z projektu: terapia przez sztukę, terapia, uzależnień, zajęcia ceramiczne i sportowe. Zajęcia te pozwalają na indywidualizację procesu nauczania i realizację ukierunkowanego wsparcia, wynikającego z przeprowadzonych diagnoz oraz zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego i opracowanych Indywidualnych Programach Edukacyjno – Terapeutycznych.

Dofinansowanie pozwoliło także na rozpoczęcie znaczącego remontu w szkołach.
W chwili obecnej gruntowne remontowana jest biblioteka placówki. Niebawem rozpocznie się dostosowanie pozostałej przestrzeni szkolnej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dodatkowo Powiat Lubaczowski sfinansował częściowe zmodernizowanie dojścia do szkół- poszerzenie chodnika do SP nr 4 oraz położenie chodnika wzdłuż sali gimnastycznej prowadzącego do połączenia z traktem przy budynkach SP nr 3, tworząc w ten sposób ciąg pieszy.

Dopełnieniem podjętych działań jest dostosowanie dokumentów szkolnych
i wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych do wymogów dostępności oraz podnoszenie świadomości i kompetencji kadry w tym zakresie, co już w dużej mierze także udało się zrealizować.

Pozostaje zatem  oczekiwać na powodzenie całego zamierzenia i wierzyć, że wdrożone praktyki będą służyły całej społeczności, wpływając tym samym na tworzenie bardziej przyjaznego i świadomego potrzeby zwiększania dostępności społeczeństwa.