Ręka

HISTORIA 

MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO

 • Państwowy Młodzieżowy Zakład Wychowawczy został zorganizowany na bazie Domu Dziecka we Wzdowie. Zakład mieścił się w pałacu, warunki lokalowe nie odpowiadały wymogom higieny ani potrzebom działalności podstawowej.
   
 • W 1957r. powstała możliwość przeniesienia zakładu do Lubaczowa po przekazaniu budynków powojskowych Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Rzeszowie.
   
 • 1 maja 1957r. do Lubaczowa do budynków powojskowych przy ulicy Kościuszki przybyła jedna grupa wychowanków w liczbie 15.
   
 • 1 października 1957r. Państwowy Młodzieżowy Zakład Wychowawczy przeniósł się do Lubaczowa.
   
 • Na początku Zakład zajmował 3 budynki od ulicy Kościuszki, administrował dwoma zdewastowanymi bliźniakami w głębi placu (jeden z nich to obecnie budynek główny, w którym mieści się na parterze szkoła, na piętrze internat) oraz użytkował stajnię i magazyn gospodarczy (budynki te przeznaczono zastępczo do innych celów).
   
 • 1 stycznia 1964r. został oddany do użytku po kapitalnym remoncie budynek główny z przeznaczeniem na potrzeby szkoły i internatu. Drugi budynek bliźniaczy przekazano na potrzeby miasta.
   
 • Decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania w Przemyślu z dnia 21.12.1979r. został powołany Zespół Zakładów Specjalnych, w skład którego wchodzą Państwowy Młodzieżowy Zakład Wychowawczy i Specjalny Zakład Wychowawczy.
   
 • Zarządzenie Ministra Oświaty i wychowania z dnia 24.08.1981r. Państwowy Młodzieżowy Zakład Wychowawczy przekształca w Państwowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy.
   
 • 17.04.1984r. decyzją Ministra Oświaty i Wychowania Specjalny Zakład Wychowawczy przekształcono na Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Wspólnie tworzyły one Zespół Zakładów Specjalnych w Lubaczowie.
   
 • Ośrodek zmieniał jeszcze dwukrotnie swą nazwę. Najpierw na Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych i Resocjalizacyjnych w Lubaczowie i ostatecznie z zamiarem uczczenia pamięci o wielkim Polaku przyjął z dniem 17.05.2007r. nazwę Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie.