Ręka

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
Priorytet VII - Promocja Integracji Społecznej,
Działanie 7.3 -  Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

 

AKTYWNA I TWÓRCZA PRZYSZŁOŚĆ

 

Projekt „Aktywna i twórcza przyszłość" realizowany od 1 września 2012r. do 28 lutego 2013r. przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Resocjalizacji we współpracy z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Lubaczowie jest odpowiedzią na zdefiniowane problemy wychowanków MOW. Są one związane z nieumiejętnością świadomego pokierowania swoją edukacją, przyszłą karierą zawodową oraz brakiem pomysłu na własne życie. Działania projektu ukierunkowane są na rozwój kompetencji, które ułatwią młodzieży włączyć się w aktywność zarówno społeczną, jak i zawodową po osiągnięciu samodzielności.
 
Głównym celem projektu jest wsparcie zdolności 10 wychowanków MOW w Lubaczowie do funkcjonowania w środowisku społecznym i podjęcia aktywności zawodowej po opuszczeniu ośrodka.  
 
Cele szczegółowe:
- Eliminacja barier psychospołecznych i rozwój kompetencji niezbędnych do rozpoczęcia samodzielnego życia po opuszczeniu placówki.
- Nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy.
- Wzrost poziomu aktywności, kreatywności i inicjatywy wychowanków.  

Działania Projektu:
1. Warsztaty fotograficzne.
2. Edukacja zawodowa z podstawami przedsiębiorczości.
3. Trening umiejętności psychospołecznych.
4. Zajęcia informacyjno – komunikacyjne.
 
Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu kompetencji społecznych uczestników, zwiększy ich motywację do podejmowania działań, poszerzy umiejętności radzenia sobie w  sytuacjach trudnych. Rezultaty te zostaną osiągnięte dzięki rozwijaniu poszczególnych umiejętności psychospołecznych wychowanków oraz komunikacji i współpracy w grupie, a także rozwoju ich kreatywności, samoświadomości i wiary we własne możliwości. Jednym z ważniejszych rezultatów projektu będzie nabycie przez młodzież  umiejętności aktywnego poszukiwania pracy i możliwości kształcenia zawodowego. 

Projekt wpłynie pozytywnie na ogólną efektywność procesu resocjalizacji nieletnich i „klimat wychowawczy” Ośrodka. Realizacja warsztatów oraz wystaw przyczynią się także do budowania pozytywnego wizerunku placówki w środowisku lokalnym oraz przełamaniu negatywnych stereotypów na temat młodzieży niedostosowanej społecznie i niepełnosprawnej intelektualnie.

 
 
Krystyna Cichowska

 

RELACJA FOTOGRAFICZNA: