Ręka

Projekt „Czas na młodzież 2019”

 

 

Od czerwca 2019 roku Caritas Polska realizuje ogólnopolski projekt „Czas na Młodzież 2019”, którego celem jest podniesienie poziomu kompetencji społecznych młodych ludzi, a w rezultacie zwiększenie ich szans na rynku pracy. W październiku 2020 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy przystąpił do realizacji projektu. 

Projekt jest skierowany do młodych osób w wieku 15-29 lat. Młodzież bierze udział w warsztatach i szkoleniach służących podniesieniu kompetencji społecznych oraz, w czteroosobowych grupach, tworzy i realizuje projekty społeczne według własnego pomysłu. Na realizację projektu każda grupa otrzymuje 1600 zł. Przystąpienie do projektu daje nam możliwość zakupu zewnętrznego stołu do ping – ponga, stołu do gry w szachy i chińczyka oraz grilla.

W ramach projektu będą doskonalone kompetencje społeczne w różnych dziedzinach, w tym m. in. umiejętność pracy w grupie, przewodzenia innym osobom, motywowania innych, wypracowywania kompromisów czy przyjmowania konstruktywnej krytyki.

Ideą działań proponowanych w ramach „Czasu na Młodzież 2019” jest to, by uczestnicy, dzięki udziałowi w projekcie, stali się pewnymi swoich mocnych stron ludźmi, którzy umieją dostrzegać problemy wokół siebie i odpowiadać na nie mądrym, dobrym i przemyślanym działaniem.

 

W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym powstało 7 projektów:

Projekty logiczne to: „Gry to my”, „Szach – mat”, „Twój ruch” –

Projekty sportowe; „Siła jest w nas”, „Ćwiczymy bo lubimy”, „Ruch, radość, zdrowie”

Projekt integracyjny „Razem możemy więcej”

 

Celami są :

 • budowanie pozytywnych relacji grupowych
 • budowanie poczucia bezpieczeństwa-kształtowanie klasy jako grupy mającej świadomość wspólnoty zadań oraz równych praw i obowiązków osób do niej należących –poznanie praw dziecka
 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów-rozwijanie akceptacji wobec siebie i innych,
 • budzenie zaufania do siebie i grupy,-uczenie się ekspresji pozytywnych emocji,
 • doskonalenie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami
   i innymi osobami,
 • wdrażanie do współpracy, ukazanie korzyści jakie daje udana współpraca-opracowanie zasad panujących w ośrodku
 • kształtowanie umiejętności odmawiania (w sytuacjach ryzykownych: alkohol, narkotyki, nikotyna)
 • zahamowanie procesu degradacji stanu zdrowotnego podopiecznych przejawiającego się m.in. wadami postawy, złym stanem wydolności i sprawności fizycznej dzieci  i młodzieży
 • wyrównanie szans w dostępie do edukacji/ wychowania fizycznego pomiędzy uczniami oraz poprawa dostępu społeczności lokalnych do infrastruktury sportowej
 • podniesienie standardu życia podopiecznych poprzez rozwój infrastruktury służącej uprawianiu sportu i rozwoju kultury fizycznej
 • dalsza promocja Zespołu Placówek poprzez rozbudowę bazy sportowej służącej do organizacji różnorodnych imprez
 • promocja aktywności sportowej oraz promowanie idei "Edukacja poprzez sport"
 • poprawa warunków wyrównywania różnic w rozwoju fizycznym dzieci
  z różnych środowiska i warstw społecznych, w tym również dzieci niepełnosprawnych, a więc wyrównywanie szans na dalsze, zdrowe życie w sprawności
 • ograniczenie demoralizacji  poprzez stworzenie alternatywnych możliwości spędzania wolnego czasu
 • rozwijanie wśród młodzieży niedostosowanej społecznie logicznego myślenia jak również nauka racjonalnego planowania i kreatywnego rozwiązywania problemów Nauka logicznego myślenia i przewidywania ruchów przeciwnika stanowią doskonałe narzędzie motywujące ucznia do pracy, co jest bardzo ważne w przypadku uczniów z dysfunkcjami.
 • wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju młodzieży niedostosowanej społecznie w zakresie: rozbudzania zaciekawienia młodzieży grą
  w szachy oraz poznanie i wyrażanie siebie podczas spotkań szachowych.
 • kształtowanie twórczej aktywności młodzieży, myślenia przyczynowo - skutkowego oraz umiejętności rozwiązywania problemów.
 • rozwijanie zainteresowań grami planszowymi oraz możliwość poznania gier naszych rodziców; kółko i krzyżyk, kropki, chińczyk itp.
 • jest rozwijanie zainteresowań uczniów grami nie wymagającymi urządzeń elektronicznych jak również poprawianie relacji społecznych poprzez pracę w grupach
 • pogłębianie zjawiska integracji lokalnej społeczności, poprzez stworzenie warunków do wspólnego spędzania wolnego czasu
 • wzrost świadomości społecznej co do roli sportu w życiu człowieka, jego znaczenia dla zachowania zdrowia i sprawności
 • stworzenie warunków umożliwiających dalsze upowszechnianie uprawiania ulubionych dyscyplin sportu
 • rozszerzenie usług związanych z aktywnymi formami wypoczynku
  w oparciu o dodatkowe możliwości jakie daje planowany obiekt sportowy