Ręka

"RÓWNE SZANSE"
czyli realizacja projektu w naszym ośrodku

 

Od pierwszego października w szkołach Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego realizowany jest projekt „RÓWNE SZANSE” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Jakie korzyści odniosą uczniowie uczestniczący w zajęciach odbywających się w ramach projektu? Otóż będą oni mieli możliwość, rozwijania swoich zainteresowań i pasji, pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności z różnych dziedzin. Celem zajęć będzie kształtowanie kompetencji kluczowych zdefiniowanych przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji.Ustanowiono 8 takich kompetencji kluczowych:

 

1. porozumiewanie się w języku ojczystym,

2. porozumiewanie się w językach obcych,

3. kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo - techniczne,

4. kompetencje informatyczne,

5. umiejętność uczenia się,

6. kompetencje społeczne i obywatelskie,

7. inicjatywność i przedsiębiorczość,

8. świadomość i ekspresja kulturalna.

 

 

Zajęcia podzielono na cztery główne bloki:

 

I. Zajęcia dodatkowe, wyrównawcze przeznaczone dla uczniów mających problemy z nauką jak i również dla tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę. Dodatkowe lekcje z matematyki, języka polskiego i języka angielskiego z pewnością pozwolą uczniom na nadrobienie zaległości, uzupełnienie braków i solidne przygotowanie się do egzaminu gimnazjalnego i sprawdzianu po klasie VI.

II. Doradztwo i opieka psychologiczno - pedagogiczna: terapeutyczny aspekt zajęć polegający na uczeniu postawy wzajemnego szacunku wobec siebie, partnerskich relacji, unikanie przemocy, rozwoju osobistych i społecznych kompetencji, takich jak: wiara w siebie, umiejętność dążenia do celu, osiągania sukcesów, radzenia sobie z porażkami, odkrywania swoich mocnych stron i potencjałów.

III Zajęcia z doradztwa edukacyjno – zawodowego  pozwolą uczniom na  poznanie siebie i własnych preferencji zawodowych, poznanie wymagań rynku pracy oraz ułatwią  podjęcie właściwych decyzji dotyczących własnej przyszłości.

IV Zajęcia pozalekcyjne, podczas których uczniowie będą rozwijać zainteresowania w ramach warsztatów teatralnych, plastycznych i ceramicznych. Rozbudzą w nich nie tylko ukryte talenty i inwencję twórczą, ale również, biorąc pod uwagę ich charakter terapeutyczny, nauczą, jak żyć obok siebie, wzajemnie akceptując swoje niedoskonałości.

 

W realizacji projektu uczestniczy ponad 40  uczniów naszej podstawówki i gimnazjum. Wielu z nich bierze udział w dwóch lub trzech rodzajach zajęć. Świadczy to o dużym zainteresowaniu zaproponowanymi formami aktywności. Niewielkie grupy liczące od 5 do 10 osób, a także indywidualne zajęcia umożliwiają bezpośredni kontakt każdego ucznia z nauczycielem i zapewniają tym samym dużą efektywność kształcenia. Spotkania odbywają się po lekcjach lub w soboty, co ułatwia uczniom uczestniczenie w nich. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli naszej szkoły. 

W przyszłości odbędą się zajęcia naukowo – techniczne w Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie, obozy: edukacyjny i terapeutyczny, ale o tym za jakiś czas ...

 

Renata Szpyt

 

 

 

RÓWNE SZANSE

Dwudniowe warsztaty wyjazdowe 

 

W dniach 26 – 27 stycznia 2013r. uczestnicy projektu „Równe szanse” wzięli udział w  2-dniowych warsztatach wyjazdowych do Centrum Nauki „Kopernik” i Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie. Była to grupa 20 wychowanków naszego ośrodka wraz z 6 opiekunami.

 

Zgodnie z programem warsztatów, pierwszy dzień młodzież spędziła w Centrum Nauki „Kopernik”. Czekało tam na nich ponad 450 eksponatów w sześciu tematycznych galeriach, Laboratorium Chemiczne, Laboratorium Robotyczne i planetarium. 

 

Spotkanie z nauką rozpoczęło się od wizyty w planetarium i obejrzenia filmu „Jesteśmy astronomami” – Niebo Kopernika. Następnie uczestnicy podzielili się na dwie grupy, po czym jedna udała się do Laboratorium Chemicznego, a druga do Laboratorium Robotycznego. W tych niezwykłych miejscach pod okiem specjalistów z Centrum Nauki, w kilkuosobowych zespołach, samodzielnie wykonywali ciekawe i intrygujące doświadczenia. Podczas zajęć odkrywali  w sobie pasje, o jakie się nie podejrzewali.  

 

Po obiedzie, wszyscy przeprowadzali doświadczenia na wystawionych eksponatach. Poznawali zaawansowane technologie i multimedia, ale też odkrywali proste rozwiązania, często oparte na wynalazkach sprzed wielu lat - nauka i sztuka razem. Testowali samodzielnie, poszukując odpowiedzi na pytanie, jakie są możliwości ludzkiego organizmu? Sprawdzali i poszukiwali odpowiedzi na pytanie czy można wpływać na otaczający świat? Grali na laserowej harfie i przekonywali się, czy wygodniej leży się na piłkach, czy na gwoździach. Dowiadywali się, jak rozchodzą się fale dźwiękowe oraz światło, a także w jaki sposób wprawiane są w ruch palce dłoni.

 

Młodzież zwiedziła również Galerię RE. To miejsce stworzone specjalnie dla ludzi młodych, wkraczających w dorosłe życie. Czekające tutaj eksperymenty pozwoliły zgłębić tajniki ludzkiej psychiki, dowiedzieć się więcej o samym sobie oraz prawach rządzących relacjami między ludźmi.

 

Pobyt w Centrum Nauki zakończył się pokazem projekcji w planetarium „Trzeci wymiar życia 3D”. Dzięki technologii 3D wychowankowie poczuli się jak prawdziwi poszukiwacze życia pozaziemskiego zanurzeni w kosmicznej rzeczywistości.

 

Wieczorem, po tak wielkiej dawce wiedzy, wszyscy bardzo chętnie spacerowali po Krakowskim Przedmieściu stolicy. Dzień pełen wrażeń w ucztę dla umysłu zakończył się w Pizza Hut – ucztą dla żołądka.

 

W niedzielę, tj. 27.01.2013r. odbyła się wycieczka do Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie zostały przeprowadzone zajęcia muzealne. W tym nowoczesnym muzeum opowiedziana została historia Powstania we wszystkich aspektach, przede wszystkim oddano klimat tamtego czasu, odtworzono atmosferę powstańczej Warszawy, pokazano nie tylko militarne dzieje 63 dni walk, ale także życie codzienne ludności cywilnej. W doskonały sposób połączono historię  z nowoczesnością, miejsce pamięci ze współczesnymi środkami prezentacji.  

 

A na koniec pożegnanie Warszawy z tarasu widokowego XXX piętra Pałacu Kultury i Nauki. I jeszcze jedno szczególne wrażenie: ludzie i samochody w miniaturowej formie.

 

Lucyna Bundyra

 

WARSZTATY CERAMICZNE

 

Od stycznia bieżącego roku grupa naszych wychowanków uczestniczy w warsztatach ceramicznych. Uczniowie wraz z opiekunami wyjeżdżają do pracowni ceramiki w Rzeszowie, aby zgłębiać tajniki wyrobu naczyń, przedmiotów użytkowych oraz ozdób z gliny, poznać sposoby ich wypalania, ozdabiania i szkliwienia.

 

Z wizytą w teatrze…

 

W dniu 2 lutego 2013r., 10 – osobowa grupa uczniów biorących udział w warsztatach teatralnych, prowadzonych w ramach realizowanego w MOW w Lubaczowie projektu „Równe szanse” współfinansowanego ze środków UE (EFS), pod opieką pań: 

D. Butyńskiej i D. Wis, uczestniczyła w spektaklu teatralnym  pt. „Szalone nożyczki” (Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie).

Celem wyjazdu było rozwijanie zainteresowań sztuką, postaw prospołecznych, eliminacja barier psychospołecznych, kształtowanie krytycznego odbioru sztuki oraz kształtowanie świadomego uczestnictwa w kulturze poprzez właściwą organizację czasu wolnego. 

    

Widowisko teatralne spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem u wychowanków. Byli zaskoczeni interaktywnym charakterem sztuki, który umożliwił widzom bezpośrednio wpływać na przebieg wydarzeń w spektaklu. Każdy mógł zadać pytanie bohaterom występującym na scenie, wystąpić w roli oskarżyciela.

W końcu widzowie poprzez analizę materiału dowodowego i na podstawie własnej dedukcji, w głosowaniu podjęli ostateczną decyzję o wskazaniu osoby winnej popełnienia zbrodni na znanej artystce.

Sztuka poprzez doskonałą grę aktorską, komizm słowny i sytuacyjny nie pozwoliła się nudzić. W trakcie jej trwania każdy mógł poczuć się zaangażowany i pomocny w rozwiązaniu śledztwa.

Po zakończeniu widowiska uczniowie skomentowali je słowami: „Spodziewałem się nudy, a  tu takie świetne przedstawienie”, „ Nie wiedziałem, że w teatrze może być tak zabawnie”, „Teatr zawsze kojarzył mi się z czymś sztucznym, wygłaszaniem wierszy, a okazało się, że to wspaniała rozrywka na żywo”.

 

Dopełnieniem wycieczki był poczęstunek w restauracji „Kryjówka”. Uczniowie po raz kolejny mogli się poczuć ważni i traktowani na równi z innymi. Mogli sami decydować o wyborze potrawy i deseru. Przeżyli miłe zaskoczenie, gdy otrzymali zamówione produkty, a w szczególne zdumienie wprawiły ich okazałe desery lodowe, podane w eleganckich pucharkach, z ozdobnymi parasolkami.

Wracając do ośrodka wspominali pobyt w Rzeszowie i pytali, kiedy jeszcze odbędzie się taki wyjazd. Niektórzy twierdzili, że pierwszy raz w życiu uczestniczyli w takiej formie kultury, uznali, że to coś zupełnie odmiennego od znanych im dotychczas rozrywek.

 

Dorota Wis

 

WYSTAWA PRAC CERAMICZNYCH I PLASTYCZNYCH

 

Korzystając z uprzejmości dyrektora MOK pana Andrzeja Kindrata oraz wykorzystując fakt, że w Domu Kultury była organizowana wystawa konkursowa „Wielkanocny Dom” wychowankowie MOW mogli również zaprezentować swoje prace. Wystawa wielkanocna naszych chłopców odbyła  się w ramach projektu „Równe szanse”. Prace wychowanków wykonywane były podczas zajęć ceramicznych (trener: p. A. Argasińska) i plastycznych (trener: p. A. Skiba). Wystawa cieszyła się dużym powodzeniem wśród oglądających, którzy podziwiali staranność i precyzję wykonania prac, pomysłowość i talent twórców. 

 

JASEŁKA

 

17.12.2012r grupa aktorów z MOW w Lubaczowie zaprezentowała całej społeczności uczniowskiej, nauczycielom, wychowawcom i dyrekcji „Jasełka”. Przedstawianie jasełek stało się  tradycją w naszej placówce. Nasi wychowankowie  wkładają wiele serca w grę aktorów – która wiąże się z nauka tekstów ról oraz kolęd i pastorałek, lubią również charakteryzację oraz przebieranie się w różne stroje. Tegoroczne przedstawienie zostało bardzo wysoko ocenione przez widzów, aktorów nagrodzono burzą oklasków i podziękowaniami ze strony dyrekcji oraz zaproszonego gościa – ks. proboszcza Andrzeja Stopyrę. Nasi aktorzy czuli się dumni i szczęśliwi, zostali przecież zauważeni przez innych, ważni – bo to na nich skupiła się cała uwaga odbiorców sztuki. 

 

Udział w przedstawieniu na pewno na długo  pozostanie w pamięci młodych artystów, może nawet pozwoli im na pokonanie trudności w dorosłym życiu, zmieni ich myślenie o sobie i otaczającym świecie utrwali w przekonaniu, że „chcieć coś osiągnąć – to naprawdę móc”. 

 

"BOGUDUCHAWINNI"

 

20. 04. 2013r grupa wychowanków z MOW w Lubaczowie wraz z opiekunami w ramach realizacji projektu „Równe szanse” mogła uczestniczyć w odbiorze sztuki „Boguduchawinni”. Sztuka ta została zaprezentowana na scenie teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie . Tematyka sztuki – poruszająca współczesne problemy życia człowieka zmuszała do refleksji i oceny moralnej postępowania bohaterów, co z punktu młodego człowieka nie było łatwe. 

Dzięki realizacji projektu nasi wychowankowie mieli okazję po raz drugi obserwować na żywi grę aktorów. Było to dla nich jak wynikało z relacji po spektaklach bardzo duże przeżycie. Kontakt z kulturą, żywym słowem i obrazem, przebywanie wśród innych widzów porusza wnętrze, emocje młodego człowieka, kształtuje jego stosunek do otoczenia i świata zewnętrznego , daje poczucie przynależności do społeczeństwa  w miejsce wcześniej odczuwanego odrzucenia i stygmatyzacji. 

Wiele radości naszym wychowankom sprawiła też „uczta dla ciała” – czyli konsumpcja pizzy w pizzerii oraz deseru lodowego. 

Nasi wychowankowie spisali się na medal – dziękując za wspólnie spędzone chwile – wyrazili też pragnienie częstszego udziału w tego typu wycieczkach. 

 

"ZAJĘCIA PLASTYCZNE" 

 

Dodatkowe zajęcia plastyczne w ramach projektu „Równe szanse” dają młodzieży niedostosowanej społecznie szanse na rozwijanie własnych zainteresowań i umiejętności.

Udział w tych zajęciach ma na celu niwelować zbędne napięcia i stanowi odskocznię od chaosu i pośpiechu. Sztuka jest terapią dla dzieci i młodzieży mających trudności w koncentracji, wycisza, skłania do refleksji, uwrażliwia, przygotowuje do życia, relaksuje, pomaga pokonać lęki i kompleksy, usuwa zahamowania i poczucie niepewności, uczy wiary we własne siły, we własne możliwości twórcze.

Podczas zajęć uczestnicy projektu wykonali m.in.: pisanki techniką quillingu i decoupagu oraz kartki świąteczne. Część prac została wystawiona na wystawie zorganizowanej w Miejskim domu Kultury w Lubaczowie.

 

Agnieszka Skiba

 

 

"WYSTAWA PRAC" 

 

W ramach projektu „Równe szanse” w Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie w dniach 12 – 19 czerwca 2013r. już po raz drugi odbyła się wystawa prac wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. 

Wystawione prace były wykonywane podczas zajęć plastycznych oraz ceramicznych. Spośród tych wykonanych na zajęciach plastycznych można było zobaczyć szkice malowane ołówkiem i węglem, kolorowe zegary i pudełka wykonane metodą decoupage. Chłopcy pokazali również, że z pomocą farb witrażowych można nie tylko ozdobić zwykłe wazoniki, ale także wykonać „trójwymiarowe” storczyki. 

Prace wykonane na zajęciach ceramicznych to wykonane z gliny sympatyczne pieski, koty oraz słonie. Znaleźć można też było pierwsze misy toczone na kole garncarskim. Jednak największym powodzeniem cieszyły się kolorowe anioły, misternie malowane i szkliwione. 

Zwiedzający z zaciekawieniem oglądali prace chłopców, a nawet pytali o sposób wykonania niektórych prac. 

 

"SPOTKANIE PROMOCYJNE" 

 

W dniu 26.04.2013r. w pracowni multimedialnej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Lubaczowie  już po raz drugi odbyło się spotkanie informacyjno-promocyjne projektu „Równe szanse”, połączone z poczęstunkiem. Uczestniczyli w nim beneficjenci projektu, personel projektu, a także inne osoby mające swój wkład w realizację tego przedsięwzięcia. W ramach promocji zostały przedstawione informacje, których istotą było przybliżenie poszczególnych zadań realizowanych w 2013r. 

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, było okazją do rozmów, oceny, refleksji i podziękowań. Realizacja projektu wymaga wiele wysiłku i pracy wszystkich, ale dzięki dyrekcji, uczestnikom, realizatorom, wychowawcom i nauczycielom naszej placówki udaje się osiągać założone cele.

 

Paweł Gergont

 

 

"SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE" 

 

W dniu 10.06.2013r. w pracowni multimedialnej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Lubaczowie  odbyło się ostatnie spotkanie uczestników projektu „Równe szanse”. Podczas tego spotkania wychowankowie dzielili się wrażeniami z zajęć prowadzonych w ośrodku oraz tych wyjazdowych – warsztatów i obozów. 

Na zakończenie wszyscy zostali poproszeni o wypełnienie ankiety, która będzie podsumowaniem i oceną projektu.

 

 

"OBÓZ TERAPEUTYCZNY" 

 

W dniach 20.03. – 24.03.2013r. w ramach projektu „Równe szanse” odbył się 5 dniowy obóz terapeutyczny w Przysietnicy k/Brzozowa w ośrodku „Czardworek”. W obozie uczestniczyło 10 wychowanków. Podczas obozu realizowane były grupowe zajęcia terapeutyczne, relaksacyjne, integracyjne, zajęcia z edukacji zawodowej z przedsiębiorczością, zajęcia arteterapeutyczne (lepienie z gliny), zajęcia rekreacyjno – sportowe (zdobywanie wieży skrzynkowej, loty na miotle, ścianka wspinaczkowa, Paintball – zdobywanie kolejnych etapów sukcesu życiowego). Odbyły się piesze wędrówki krajoznawczo - turystyczne po okolicy, również wycieczki edukacyjne „Koleją transbeskidzką” do Brzozowa, Starej Wsi.

Młodzież uczyła się aktywnie i kreatywnie spędzać wolny czas. Dzięki zajęciom socjoterapeutycznym nabywała umiejętności psycho - społeczne, rozwijała twórcze myślenie, budowała więź grupy, podejmowała role akceptowane społecznie.

 

Krystyna Cichowska

 

"OBÓZ EDUKACYJNY" 

 

W dniach od 28.05 – 01.06.2013r grupa 10 wychowanków z MOW w Lubaczowie wraz z opiekunami przebywała na obozie edukacyjnym. W ramach projektu „Równe Szanse”.  W czasie jego trwania młodzież nasza mogła „sięgnąć do korzeni” – naszej państwowości, poznać tradycje regionalne, legendy oraz wspaniale odpocząć w kontakcie z „matką naturą”. Do najciekawszych momentów z tego obozu zaliczyć można:

- zwiedzanie Ostrowa Lednickiego – rejs po jeziorze, oglądanie ruin zamku,

- zwiedzanie Muzeum Państwa Polskiego w Gnieźnie – połączone z projekcją filmów dokumentalnych w technologii 3D, zwiedzanie katedry Gnieźnieńskiej i czuwanie przy relikwiach św. Wojciecha, 

- odwiedzenie osady w Biskupinie – poznanie historii pieniądza- środka płatniczego gdzie każdy z uczestników własnoręcznie wybił sobie pamiątkową monetę.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia w „Zagrodzie” – poznawanie procesu powstawania masła. Uczestnicy mieli okazję  - niektórzy po raz pierwszy w życiu doić krowę (co prawda sztuczną – ale mleko było prawdziwe) i własnoręcznie ubić masło. Wszystkim smakowało to masełko z  chlebem, bo nie ma to jak „wyrób własny”. 

Duże wrażenie zrobiło na wychowankach jezioro Gopło – jego rozmiary i urocza okolica, którą podziwiali podczas rejsu statkiem. Nie mało emocji wzbudziło również wejście na „Mysią Wieżę” w Kruszwicy i poznanie historii – przebiegłego króla Popiela. Wniosek po jej wysłuchaniu był taki – „ chytrość nie popłaca”.

Oprócz wartości duchowo – poznawczych można powiedzieć, że i ciało otrzymało dużo, a udział w zajęciach terapeutycznych wyciszał emocje. Posiłki były super, warunki w pensjonacie również, a zwiedzanie parku dinozaurów i ćwiczenie na linach krzepiły i doskonaliły sprawność. Z okazji Dnia Dziecka w ostatnim dniu pobytu uczestnicy otrzymali upominki – lody, ciasto „prosto z cukierni” oraz - w drodze powrotnej - ogromnego rozmiaru pizzę. Uczestnicy nie kryli zadowolenia z pobytu na tym obozie. Oprócz zdobytej wiedzy – odprężenia zacieśniły się więzi koleżeństwa a może nawet i przyjaźni. Odkrywanie uroków naszego kraju pobudziło wszystkich do refleksji: „Czy warto być Polakiem”, a także „Moja Ojczyzna to moja duma”. 

 

 

"MAM TALENT" 

 

15 czerwca w Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie odbył się przegląd twórczości artystycznej „Mam talent 2013”, który był podsumowaniem zajęć odbywających się w ramach projektu „Równe szanse”. Zaproszona została również młodzież z innych szkół oraz społeczność lokalna. Konkurs przeprowadzono w dwóch kategoriach: talent sceniczny i talent plastyczny. Oceniono blisko 50 prac plastycznych wykonanych różnorodną techniką, min. : decoupage, collage, malowane na szkle, szkice ołówkiem i węglem, obrazki malowane farami oraz kredkami ołówkowymi. W kategorii scenicznej ocenionych zostało 25 prezentacji w kategoriach: recytacja, śpiew, taniec, a także pokazy artystyczne.

Osoby nagrodzone i wyróżnione otrzymały nagrody rzeczowe zakupione ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ponadto wszyscy uczestnicy konkursu „Mam talent” otrzymali nagrody w postaci pamiątkowych dyplomów i słodyczy. Zorganizowany został również poczęstunek dla uczestników konkursu.

Na koniec serdecznie podziękowano panu Andrzejowi Kindratowi - Dyrektorowi Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie za udostępnienie sali widowiskowej oraz wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tej imprezy.

 

"Jura Park - Bałtów" 

 

W dniu 19.05.2013r.  20 uczestników i 4 opiekunów zwiedziło Bałtowski Park Dinozaurów. Zwiedzanie parku to podróż w czasie poprzez okresy geologiczne tj. od kambru do dziś. Na kolorowych tablicach rozmieszczonych wzdłuż trasy można było znaleźć informacje dotyczące układu kontynentów czy rozwoju życia w morzach i na lądach przed milionami lat. Największą atrakcję stanowiły oczywiście rekonstrukcje kilkudziesięciu dinozaurów i innych wymarłych zwierząt naturalnej wielkości, rozmieszczone wzdłuż ścieżki spacerowej. Parkowi przewodnicy poprowadzili nas przez ponad 500 milionów lat historii Ziemi - od pojawienia się pierwszych grup skamieniałości, przez okres dominacji dinozaurów, aż do pojawienia się człowieka. 

Nie było czasu na nudę. Sporo nauki, czyli lekcja muzealna – „W paleozoicznym morzu”, zwiedzanie oceanarium i film edukacyjny. Nie zabrakło również zabrakło również rozrywki: zjazd rollercoasterem - bałtowską kolejką górską oraz zabawy w Parku Rozrywki.

 

 

"ZAJĘCIA CERAMICZNE" 

 

Zajęcia ceramiczne prowadzone w ramach projektu „Równe szanse” odbywały się  głównie w pracowni ceramiki w MOW w Lubaczowie oraz (w mniejszym stopniu) w pracowni wzornictwa w Rzeszowie (warsztaty wyjazdowe). Podczas zajęć uczniowie doskonalili swoje umiejętności w zakresie różnorodnych technik pracy z gliną: odciskania wzorów z gotowych form gipsowych, samodzielnego lepienia, a także toczenia gliny na kole garncarskim. Wykonywali m.in.: anioły, miski, dzbanki, wazony, przedmioty dekoracyjne. Swoje prace uczniowie zdobili różnymi technikami. Przed wypałem na biskwit była to technika angoby, po wypaleniu – malowanie farbami. Uczyli się także nanosić szkliwo na biskwit oraz ustawiać prace w piecu przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Ciekawą formą zastosowaną podczas zajęć w pracowni było połączenie ceramiki ze szkłem (stopienie szkła w piecu do wypału), a następnie połączenie gotowych elementów krótkimi kawałkami mosiężnego pręta lub miedzianego drutu (przy pomocy żywicy epoksydowej). 

 

Agnieszka Argasińska